Show menu

Politika integriranega sistema vodenja

Politika kakovosti, varovanja okolja, poklicnega zdravja in varnosti ter poslovnega ravnanja

V skupini Fragmat je kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih sestavni del vodenja skupine.  Naši strateški cilji so usmerjeni v doseganje zadovoljstva naših lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Želimo zagotoviti stalni razvoj družb, prispevati k zmanjševanju porabe energije,  izboljšanju bivalnega okolja, zmanjšanju obremenjevanja narave ter s skrbnim zagotavljanjem varnosti pri delu ohranjati zdravje zaposlenih. Zavedamo se tudi svoje družbene odgovornosti, zato delujemo v skladu z veljavni zakoni in načeli človekovih pravic in delovnih razmerij. Zavezani smo k najvišjim merilom poslovnega in etičnega ravnanja.

Sistem vodenja smo zasnovali na zahtevah mednarodnih standardov kakovosti po ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 ter poklicnega zdravja in varnosti po ISO 45001:2018 .

Naša osnovna načela so:

 • zadovoljstvo kupcev
  • zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam odjemalcev in bodo izpolnili ter presegli njihova pričakovanja 
  • skladnost našega ravnanja s pričakovanji naših kupcev
 • kakovost izdelkov in storitev
  • spremljanje in potrjevanje kakovosti izdelkov, storitev procesov
  • ciljno vodenje procesov in merjenje njihove uspešnosti in učinkovitosti
 • spoštovanje zakonodaje in regulative
  • spoštovanje zahtev za proizvod in zahtev, ki nam jih nalagajo veljavna zakonodaja na področju okolja in okoljskih vidikov, poklicnega zdravja in varnosti ter predpisi na katere smo pristali
  • spoštovanje zakonskih zahtev s področja človekovih pravic in delovno pravne zakonodaje ter spoštovanje načel Kodeksa poslovnega ravnanja skupine Fragmat
 • zmanjševanje obremenjevanja okolja
  • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje v vseh fazah življenjskega cikla naših proizvodov,
  • učinkovita raba energije in  naravnih virov skrbno ravnanje z odpadki,
  • usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje,
 • usposobljenost ter varnost in zdravje zaposlenih
  • redno usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje,
  • zagotavljanje varnega in prijaznega delovnega okolja.

V skupini Fragmat se zavezujemo, da:

 • bomo izpolnjevali pričakovanja in zahteve odjemalcev naših izdelkov, zaposlenih  in okolja v katerem delujemo,
 • bomo izpolnjevali zahteve zakonodaje in standarde kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z okoljem,
 • bomo spodbujali poslovno in etično ravnanje v družbi in tudi pri vseh naših dobaviteljih ter sankcionirali kršitve tovrstnih meril,
 • bomo zagotavljali visoko kakovost naših izdelkov in storitev, zmanjševali negativne vplive na okolje ter varovali zdravje delavcev,
 • da bomo spremljali kakovost naših izdelkov in storitev ter merili vplive naše dejavnosti na okolje in zdravje zaposlenih ter na podlagi ugotovitev korektivno ukrepali,
 • bomo z ustreznimi planiranjem in realizacijo programov zmanjševali tveganja na sprejemljivo raven,
 • bomo nenehno izboljševali uspešnost in učinkovitost delovanja podjetja, ob upoštevanju potreb in zahtev zainteresiranih strani, zagotavljanju ustreznih virov ter skladnosti z zahtevami zakonodaje in regulative,
 • da bo sprejeta politika vodenja na voljo javnosti in da bodo z njeno vsebino na primeren način seznanjeni vsi zaposleni, naši kupci, dobavitelji in osebe, ki delajo za ali v našem imenu,
 • bo sprejeta politika vodenja upoštevana kot okvir za postavitev okvirnih in izvedbenih ciljev ter da se bo spoštovala, uresničevala  in vzdrževala v vseh družbah v skupini.
VAŠ PARTNER
Blagovna znamka FRAGMAT, pojem kakovosti in tradicije.
Več informacij
TRADICIJA
Z razvojem novih programov in novih tehnologij smo zgradili uspešne blagovne znamke.
Več informacij
KAKOVOST
Delujemo v skladu s smernicami vzpostavljenega in certificiranega sistema vodenja.
Več informacij
OKOLJE
Usmerjeni smo v obvladovanje zakonodajnih zahtev ter zmanjševanje naših vplivov na okolje.
Več informacij